Klasy dzieci z autyzmem                                                                                           Galeria Klasy

Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. Osoby z autyzmem w odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne głaskanie powodować silny ból.

Klasa autystyczna - SOSW ŻagańW 2012/2013 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zostały
utworzone klasy dla dzieci z autyzmem. Wszystkie dzieci dotknięte tą chorobą mogą w
 komfortowych warunkach spełniać obowiązek edukacyjny. Klasy liczą 2-4 uczniów. Przyjmowane są dzieci z normą intelektualna i upośledzeniem intelektualnym. Każdy uczeń ma przygotowany Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne z wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Oferta rewalidacyjna placówki:

- Terapia pedagogiczna,
- Terapia psychologiczna
- Neuroterapia: metodą EEG - BIOFEEDBACK w rehabilitacji po udarach mózgu
- Logoterapia
- Terapia Tomatisa
- Terapia metodą integracji sensorycznej
- Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
- Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
- Terapia zajęciowa
- Komunikacja Alternatywna

 

Szkoła Podstawowa

Klasa autystyczna - SOSW Żagań Klasa autystyczna - SOSW Żagań
Małe klasy Kącik komputerowy
Klasa autystyczna - SOSW Żagań Klasa autystyczna - SOSW Żagań
Indywidualne zajęcia Miejsce relaksu

 

Gimazjum

 


W naszej placówce zarówno na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkoły przysposabiającej do pracy oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, prowadzone są różne rodzaje terapii pomagających dostrzec uroki otaczającego świata.
Są to:
Terapia pedagogiczna, w tym: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ukierunkowane na usprawnienie zaburzonych funkcji (korekcję) oraz wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensację), jak również rewalidację społeczną w granicach indywidualnych możliwości dzieci oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów, którzy mają trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych).

Terapia psychologiczna - ukierunkowana na rozwój społeczny dziecka, kształtowanie prawidłowych postaw oraz podejmowanie przez dziecko kolejnych, różnorodnych ról społecznych przy jednoczesnym komforcie psychicznym. Oparta o diagnozę, wykorzystująca metody behawioralno- poznawcze, elementy socjoterapii. W ramach terapii prowadzona jest psychoedukacja, którą stanowią zajęcia indywidualne i grupowe polegające na stymulowaniu rozwoju w poszczególnych sferach (umiejętności społecznych- radzenia sobie ze stresem, komunikacji, asertywności). Ponadto: praca nad rozwinięciem możliwości poznawczych, emocjonalno - motywacyjnych uczniów; profilaktyka i edukacja prozdrowotna oraz praca z rodzicami (informacyjna, edukacyjna, wspierająca).

Neuroterapia: metodą EEG - BIOFEEDBACK
Ukierunkowana na zwiększenie poziomu koncentracji uwagi, pamięci, szybkości myślenia, poprawę samopoczucia i nastroju poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu treningami z użyciem aparatury EEG- BIOFEEDBACK. Terapia przy pomocy aparatury EEG- BIOFEEDBACK jest nowoczesną bezinwazyjną metodą leczenia wspomagającą w sposób istotny wiele innego rodzaju terapii medycznych.


Dla osób zdrowych (dzieci, młodzież, dorośli)
- w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych
- w celu przygotowania do uzyskiwania lepszych wyników przez uczniów
- dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji
- dla osób pracujących twórczo
- dla osób uprawiających sport wyczynowo

W zaburzeniach
- przy zaburzeniach uwagi i koncentracji
- przy nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii (zespoły ADHD, ADD)
- przy problemach szkolnych ( gorsze wyniki w nauce, dysleksja, itp.)
- przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia
- przy stanach lękowych, natręctwach, depresji
- przy terapii uzależnień
- przy zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
- przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie.
- w chorobach neurologicznych i psychicznych:
- w dziecięcym porażeniu mózgowym
- w padaczce- również lekoopornej
- w rehabilitacji po urazach czaszki
- w autyzmie
- w rehabilitacji po operacjach mózgu
- w rehabilitacji po udarach mózgu
- w chorobach wieku dojrzałego: parkinsonizmie, wczesnych stadiach Alzheimera i innych
.
 

Logoterapia - stanowi jedno z ogniw prowadzonej w Ośrodku rewalidacji. Logopeda prowadzi działalność profilaktyczno-diagnostyczną, w szczególności zaś terapeutyczną. Cyklicznie w zajęciach logopedycznych uczestniczy około 60 osób. Ćwiczenia odbywają się w gabinecie logopedycznym w formie indywidualnej. Częstotliwość i czas ich trwania ustalany jest w zależności od potrzeb, najczęściej jeden lub dwa razy w tygodniu. Najczęściej korygowanymi wadami wymowy w ramach dyslalii są: seplenienie, reranie, wadliwa artykulacja głosek „k" i „g" oraz mowa bezdźwięczna.

Terapia Tomatisa (forma terapii muzyką przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej)
Terapia metodą integracji sensorycznej (terapia wpływa na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę).

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna (dwie sale wyposażone w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji ruchowej, suchy basen - z piłeczkami, wannę z hydromasażem)
Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata (seans w sali jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość).

Muzykoterapia (metoda terapeutyczna, która pozwala choć w małym stopniu przybliżyć nas - ludzi - do pierwotnego spokoju łącząc człowieka z naturą. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe.)


Terapia zajęciowa (zabawoterapia - z zastosowaniem chusty animacyjnej; terapia ruchem - ćwiczenia ogólnie usprawniające, połączone z elementami rytmiki i tańca)