DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY WWW


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sosw.zagan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
. Niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Roman Cechowski, e-mail: sekretariat@sosw.zagan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 478 77 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676


Dostępność architektoniczna

1. Główne wejście do budynku szkoły jest od strony ulicy Skarbowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
2. Od drugiej strony budynku (teren zielony, plac zabaw i parking szkolny) znajduje się drugie wejście wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz winda.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, a w czasie przerw nauczyciele dyżurujący.
4. W budynku na każdym poziomie (parter i 3 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa.
5. Budynek posiada windę.
6. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8. Do szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym.
9. Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.


Aplikacje mobilne

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.