AKCJE I PROGRAMY

Akcje i programy realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Lp.Nazwa akcji lub projektu Opis akcji, projektu
1Ogólnopolska kampaniia społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom”.Celem naszego programu jest jest uświadomienie wszystkim dlaczego warto czytać, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania w domach, przedszkolach, szkołach, świetlicach. W ramach realizacji programu prowadzone są różnorodne przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem literatury wśród dzieci i rodziców, które potwierdzały, że czytanie zaspokaja większość potrzeb emocjonalnych i jest znakomitą rozrywką dla całej rodziny.

Prowadzący Barbara Stawarz, Ewa Maślanka
2Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę”.Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Koordynator projektu: Justyna Kamieniecka
3Ogólnopolski program „Szkoła promująca zdrowie”.Szkoła promująca zdrowie – to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia. W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.

Koordynator projektu: Justyna Kamieniecka
4Ogólnopolski program profilaktyczny ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” (sygnowany przez SANEPID).Program jest przeznaczony dla starszych uczniów (klasy IV -VIII SP i SSPdP). Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. Cele szczegółowe: integracja grupy; ukazanie zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu i wpływu na jego pracę nikotyny; nabycie umiejętności zachowań asertywnych; kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych; wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Koordynator projektu: Danuta Jewłoszewicz
5Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”.Program prowadzony wśród uczniów SSPdP i miał na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych.”Lekcje z ZUS” miały na celu kształtowanie świadomość młodzieży, uczenia bycia odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. W ramach projektu każda szkoła otrzymała bezpłatne materiały dydaktyczne opracowane we współpracy z metodykami oraz opiekę merytoryczną. Uczniowie w ramach realizacji odwiedziła ZUS w Żarach, gdzie mieli okazję spotkać się z pracownikiem instytucji i dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat oferty ubezpieczeniowej, możliwości związanych z założeniem własnej firmy, a przede wszystkim z ofertą instytucji dla ludzi niepełnosprawnych.

Koordynator projektu: Danuta Jewłoszewicz
6Akcja „Sprzątanie świata” ( Clean Up the World).„Sprzątanie świata” międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy uczestniczy od wielu lat w akcji porządkując tereny w najbliższym sąsiedztwie placówki.
7Projekt „Rehabilitacja 25 plus”.Rehabilitacja 25 to projekt realizowany prze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.J.Korczaka w Żaganiu w roku szkolnym 2019/2020. Dzięki niemu niepełnosprawna młodzież po skończonej edukacji mogła dalej uczestniczyć w oddziaływaniach terapeutycznych. Nasi dorośli absolwenci, uczyli się piec, gotować, próbować własnych sił w prowadzeniu ,,Kawiarenki Absolwenta”, zwiedzali lubuskie i dolnośląskie atrakcje regionu, podczas organizowanych wycieczek, ale również dbali o sferę fizyczną i emocjonalną swojego ciała i umysłu, podczas zajęć z Treningu umiejętności społecznych, Jogi, tańca,zajęć na basenie oraz kręgielni.

Koordynator projektu: Agnieszka Misik
Program finansowany ze środków PFRON.
8Ogólnopolski program „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”.„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Uczestnicy uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Koordynator projektu: Magdalena Malicka
9Ogólnopolski program „Klub Wiewiórka”.Program „Klubu Wiewiórka” przeznaczony jest dla uczniów klas I -III szkoły podstawowej. Celem programu jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych, poszanowania zdrowia, bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników.

Koordynator projektu: Magdalena Malicka
10„Akademia wolontariatu”.„Akademia wolontariatu” to akcja zrzeszająca szkolnych wolontariuszy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W ramach akcji szkolni wolontariusze, wspólnie z Samorządem Uczniowskim biorą czynny udział w konkursie Fundacji Dwa Skrzydła Anioła -” Cukierek za życzliwość- i ty możesz zostać wolontariuszem”.

Koordynator projektu: Ewa Maślanka
11Program Szkolny Klub Sportowy (SKS) w SOSW.Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Koordynatorzy projektu: Wojciech Olejarz, Tomasz Pawłowicz
12Program Aktywny powrót do szkoły WF z AWF.Sport Kluby to dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, których celem jest:
przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;
przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Realizatorzy programu: Wojciech Olejarz i Tomasz Pawłowicz
13Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA.Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
Integracja zespołu klasowego.
Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.


Koordynatorzy projektu: Agnieszka Misik
14Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”.
15Ogólnopolska kampania ,,BohaterON – włącz historię”.
16Ogólnopolski program profilaktyczny ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
17Międzynarodowy program profilaktyczny ,,Przyjaciele Zippiego”
18Program ogólnopolski ,,Program dla szkół”
19Program ogólnopolski ,,5 porcji warzyw i owoców”
20Program ogólnopolski ,,Nie pal przy mnie proszę”