OFERTA PUNKTU KONSULTACJI

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻAGANIU


I. Oferta punktu skierowana jest do:
a) Rodziców/prawnych opiekunów – szukających skutecznych metod
rozwiązywania problemów wychowawczo – terapeutycznych.
b) Nauczycieli – pracujących w szkołach integracyjnych
i ogólnodostępnych, poszukujących nowoczesnych metod pracy.

II. Cele punktu konsultacyjnego:
Naszym celem jest pomoc i wsparcie merytoryczne osobom pracującym lub
opiekującym się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.

III. W punkcie konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady w zakresie:
a) dostarczania informacji na temat możliwości kształcenia dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich poziomach
edukacyjnych
b) pomocy w doborze optymalnych metod terapii
c) konsultacji dotyczących metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością intelektualną
d) konsultacji dotyczących metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą
z zaburzeniami sfery emocjonalo-społecznej
e) konsultacji logopedycznych, trudności w mówieniu, w tym pomocy
w wyborze alternatywnych metod komunikacji
f) konsultacji z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz korekcji wad postawy
g) wskazówek do pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem oraz
z zespołem Aspergera
h) poradnictwa dla rodziców dzieci z wadą słuchu
i) wskazówek do opracowania indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego
j) pomocy w pokonywaniu trudności z nauką czytania i pisania
k) konsultacji w zakresie seksualności i problemów okresu dojrzewania
l) doradztwa zawodowego dla młodzieży z niepełnosprawnościami.
m) ukazania możliwości wsparcia ze strony rodziców uczniów SOSW
w Żaganiu, w celu pozyskania informacji na temat funkcjonowania
dzieci z niepełnosprawnościami na terenie naszego Ośrodka
n) porad prawnych dla rodziców/opiekunów, doradztwa w zakresie
pozyskiwania pomocy opiekuńczo-wychowawczej, wsparcia
socjalnego i innych spraw formalnych.

IV. Działalność punktu – procedury

 1. Porad i nieodpłatnej pomocy udzielają specjaliści:
  · psycholog
  · pedagog specjalny
  · surdopedagog
  · neurologopeda
  · logopeda
  · terapeuta Alternatywnych Metod Komunikacji
  · terapeuta rehabilitacji ruchowej
  · fizjoterapeuta
  · terapeuta Integracji Sensorycznej
  · terapeuta Metody Tomatisa
  · terapeuta Metody Warnkego
  · terapeuta EEG-Biofeedback
  · muzykoterapeuta
  · arteterapeuta
  · terapeuta behawioralny
  · specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  · doradca zawodowy
 2. Punkt konsultacyjny jest czynny przez cały rok, z wyłączeniem wakacji, ferii
  szkolnych oraz dni świątecznych.
 3. Specjaliści pełnią dyżury w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 1200 do 1400
 4. Zgłoszenie na konsultacje następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
  znajdującego się na stronie www.sosw.zagan.pl i przesłaniu na adres e-mail:
  spksoswzagan@wp.pl lub dostarczeniu do sekretariatu SOSW w Żaganiu,
  ul. Skarbowa 19-21 68 – 100 Żagań, pok.105
 5. Koordynator punktu skontaktuje się telefonicznie celem ustalenia terminu wizyty.