Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

   • Ewa Bednarczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców
   • Urszula Kochanowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
   • Aneta Fałat – sekretarz Rady Rodziców

Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
Zadaniem Rady Rodziców jest m.in.: pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  • Programu Wychowawczego ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i wychowanków, realizowanego przez nauczycieli i wychowawców,
  • Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów i wychowanków, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  • opiniowanie decyzji dyrektora ośrodka o dopuszczeniu do działalności w placówce stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
  • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.