SKŁAD SPK


Skład Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu stanowią terapeuci:

KOORDYNATOR SPK:

mgr Agnieszka Rotarska–oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta metody EEG- Biofeedback Io i IIo.Ukończyła studia licencjackie w zakresie Pedagogiki opiekuńczeji specjalnej, studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo.Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z tutoringiem. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez udziałw licznych szkoleniach, kursach, warsztatach oraz konferencjach związanych z pracą z dziećmi i młodzieżąz niepełnosprawnościami. Ukończyła szkolenia i kursy m.in.: „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnegodzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”, „KORP – diagnoza służąca do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia”. „Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieżyi Osób Dorosłych”, „Jak prowadzić terapię małego dzieckaz zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD”,„Tworzenie sieci wsparcia terapeutycznego osób z autyzmem”, „Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym”, kursz zakresuKomunikacjiAlternatywnej – systemygestów i znaków MAKATON, kurs w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborn, „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”, „Mózg w świecie zmysłów, innowacje wspomagające terapię dzieci i dorosłych” oraz wiele innych. Obecnie prowadzi zajęcia  rewalidacji indywidualnej oraz terapię EEG –Biofeedbackz dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami.

TERAPEUCI:

mgr Iwona Szymańska-jest absolwentką Wyższej Szkoły  Pedagogicznej  im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na kierunku Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna. Poszerzała swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu: Oligofrenopedagogiki (Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni), Logopedii   z terapią pedagogiczną (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze), Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną  (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu). Nieustannie – z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych – bierze czynny udział w konferencjach, kursach, szkoleniach i warsztatachz zakresu logopedii, neurologopedii m.in.: „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”, „Diagnoza i terapia ślinienia”, „Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia”, „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy”, „Profilaktyka i pielęgnacja neurologopedyczna dzieci”, „Terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem w praktyce”. Ukończyła kurskomunikacji wspomagającej MAKATON. Prowadzi terapięlogopedycznąi neurologopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji.

mgr Renata Socha – psycholog, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta metody EEG- BiofeedbackIoi IIo, specjalista do diagnozy profilu rozwojowego młodzieży i osób dorosłych, specjalista ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (Lider Zmian), ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada 29 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Interesuje sięfunkcjonowaniem człowieka w okresie od wczesnego dzieciństwa do zakończenia okresu dorastania. Posiada praktyczne umiejętności pozwalające na udzielanie dzieciom w różnym wieku specjalistycznego wsparcia i pomocy. Jej zainteresowania oscylują wokół psychologii rozwoju człowieka, psychologii klinicznej dziecka oraz psychologii edukacji. Pracuje metodami pracy warsztatowej z dziećmi i nastolatkami, prowadzi trening umiejętności wychowawczych dla rodziców. Rozpoznaje przemoc doświadczaną przez dzieci. Zna podstawy pracy klinicznej z dzieckiem i nastolatkiem. Poszerza wiedzę o dziecku, nauczycielu i środowisku uczenia się poprzez prowadzenie badań naukowych na studiach doktoranckich. Od 2017 roku członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu. Od 2009 roku jest członkiem Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka,  działającego na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Od 2011 roku jest prezesem Żagańskiego Stowarzyszenia Muzycznego Octava.

mgr Beata Miciura– nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz metody Warnkego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z tutoringiem. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą  z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka, jest członkiem Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka,  działającego na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

mgr Dorota Szpakowska – oligofrenopedagog, terapeuta z 30- letnim stażem pracy z uczniami w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiegow Zielonej Górze, studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki, z Zarządzania placówkami oświatowymi. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne uczestnicząc  w różnych kursach doskonalących m.in.: „ Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”, „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”, „Rewalidacja indywidualna”, „Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym”, „ Seksualność osób niepełnosprawnych” i wielu  innych szkoleniach i warsztatach. Przez 15 lat pełniła obowiązki kierownika grup wychowawczych w SOSW,  dbając o rozwój i potrzeby wychowanków. Od wielu lat prowadzi zajęcia z rewalidacji indywidualnej usprawniając zaburzone funkcje poznawcze, psychomotoryczne, dbając o rozwój emocjonalno- społeczny uczniów.

mgr Magdalena Koch – absolwentka studiów wyższych Uniwersytetu Zielonogórskiego –biologia,oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe: Geografia, Terapiapedagogiczna z tutoringiem, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami zachowania. Ukończyła szkolenia i kursy m.in.: Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat, Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych, Pedagogika opiekuńcza, Elementy Trening Zastępowania Agresji, Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem  – Ioi IIo , Seksualność Osób Niepełnosprawnych, Komunikacja i Skuteczny Kontakt z Uczniem, język migowy.  Certyfikowany terapeuta Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne – I0 i II0. Autorka licznych innowacji pedagogicznych. Posiada doświadczeniew prowadzeniu warsztatów z dziećmi i osobami dorosłymi w ramach projektów europejskich. Obecne prowadzi terapię z zakresu  TZA, nauczyciel Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem.

mgr Katarzyna Romankiewicz –oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, mgr wychowania fizycznego specjalnego, prowadzi również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciel  z wieloletnim stażem pracy w zawodzie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: nowoczesnych technik promocji zdrowia i gimnastyki korekcyjnej, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, jest instruktorem pływania.  Zafascynowana pracą metodą Programu MNRI ® dr S. Masgutovej i oczarowana pozytywnymi zmianami  i rozkwitem dzieci w toku tej terapii. Ukończyła  kursy metody Programu MNRI®dr S. Masgutovej:  Neurosensomotorrycznej Integracji Odruchów dr S. Masgutovej: IPET Integracja NeuroTaktylna; NeuroStrukturalnaIntegracja Odruchów, Terapia NeuroTaktylna;Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II; Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. I i II, Archetypy Rozwoju Ruchowego; Repatterningi Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych, Integracja układu przedsionkowo-proprioreceptywnego i rozwój procesów poznawczych.

mgr Anna Stępień- fizjoterapeuta, ukończyła studia magisterskie na kierunku: Fizjoterapia. Na co dzień pracuje z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Prowadzi terapię narządów ruchu, fizjoterapię neurologiczną, fizjoterapię ortopedyczną, korekcję wad postawy, terapię dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów.

mgr Monika Aniszkiewicz – Hawryluk- oligofrenopedagog z wieloletnim stażem, logopeda. Ukończyła studia magisterskiez Rewalidacji, studia zawodowe – Pedagogika opiekuńcza i specjalna, studia podyplomowez Językapolskiego oraz studia podyplomowe z Logopedii. Ukończyła 3o kurs z zakresuKomunikacjiAlternatywnej- systemy gestów i znaków MAKATON. Aktualnieuczestniczy w kursienadającymuprawnienia terapeuty MetodąTomatisa.

lic Magdalena Orzechowska –oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta terapii pedagogicznej. Ukończyła studia licencjackie z zakresu  Pedagogiki: Resocjalizacja
z poradnictwem specjalistycznym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoje kwalifikacje podnosiła na studiach podyplomowych : Edukacji wczesnoszkolna i przedszkolna
w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Benedykta Solfy w Żarach., Oligofrenopedagogika,  Terapia zaburzeń zachowania adolescentów i osób dorosłych na Uniwersytecie  Zielonogórskim w Zielonej Górze. Ukończyła kurs z zakresu Komunikacji Alternatywnej – systemy gestów i znaków MAKATON – I stopień, kurs nadający uprawnienia Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE do diagnozy dzieci  w wieku od 1.miesiąca do 16. roku życia, oraz kurs kwalifikacyjny I stopnia z dogoterapii w Łodzi. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu : Doradztwa zawodowego w WSKZ w Przemyślu.. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i aktualizuje wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.

mgr Joanna Trzuskawska – oligofrenopedagog, psycholog, terapeuta terapii psychologicznej, trener TUS I, II, III stopnia. Ukończyła studia licencjackie z zakresu  Pedagogiki : Resocjalizacja i praca socjalna w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Benedykta Solfy w Żarach. Jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki: Pedagogika społecznai zarządzanie bezpieczeństwem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, studiów magisterskich z zakresu Psychologii : Psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym we Wrocławiu. Swoje kwalifikacje podnosiła na studiach podyplomowych : Edukacji i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergerana Uniwersytecie  Zielonogórskim w Zielonej Górze. Ukończyła kurs z zakresu Komunikacji Alternatywnej – systemy gestów i znaków MAKATON – I i II stopień, kurs nadający uprawnienia Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE do diagnozy dzieci  w wieku od 1.miesiąca do 16. roku życia, oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu : Psychologii dzieci i młodzieży – wspieranie rozwojuw WSKZ w Przemyślu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z autyzmem oraz zepsołem Aspergera. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacjei aktualizuje wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.

mgr Katarzyna Nowotyńska- nauczyciel fizyki, matematyki, olinofrenopedagog, surdopedagog. Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na kierunku Fizyka komputerowa. Swoje kwalifikacje podnosiła na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z surdopedagogiką, w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku na kierunku Matematyka,  oraz ukończyła Bezpieczeństwo i higienę pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych o różnym stopniuniepełnosprawności intelektualnej. Aktualnie prowadzi uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i  pracuje w Ośrodku jako nauczyciel fizyki. Członek Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka  działającego na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

mgr Justyna Drozdek-nauczyciel matematyki, biologii, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oraz egzaminator egzaminu klas 8 z matematyki.  Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku język francuski. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Ukończyła 3o kurs z zakresu Komunikacji Alternatywnej – systemy gestów  i znaków MAKATON. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i terapii osób z autyzmem. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i aktualizuje wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach. Jest członkiem Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka,  działającego na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

mgr Anna Szczepaniak – pedagog specjalny, muzykoterapeuta, nauczyciel muzyki, socjolog. Studia magisterskie ukończyła na wydziale socjologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Wykształcenie pedagogiczne jako oligofrenopedagog zdobyła podczas studiów podyplomowych w UZ. Swoje kwalifikacje poszerzyła w Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu nabywając uprawnienia do nauczania muzyki, plastyki oraz sztuki. Wychodząc naprzeciw specjalnym potrzebom dziecka z niepełnosprawnością umysłową wielokrotnie poszerzała swój warsztat zawodowy uczestnicząc w kursach z zakresu muzykoterapii, czego zwieńczeniem były studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii na Uniwersytecie Pałackiego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej. Ukończyła także terapię pedagogiczną z tutoringiem w Wyższej Szkole Łużyckiej w Żarach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach. Za swoją pracę odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodą Kuratora Oświaty.

mgr Danuta Jewłoszewicz – oligofrenopedagog z wieloletnim stażem pracy w zawodzie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe na kierunkach: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz Terapia pedagogiczna z tutoringiem. Na co dzień pracuje z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, jest wychowawcą w zespole edukacyjno-terapeutycznym, prowadzi również zajęcia: wychowanie do życia w rodzinie. Autorka i realizatorka wielu innowacji pedagogicznych. Realizatorka programów profilaktycznych. Jest aktywnym członkiem Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Żaganiu.