Organizacje w ośrodku

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
Grażyna Hekert - przewodnicząca
Anna Marcinkiewicz - zastępca przewodniczącej
Aneta Fałat - protokolant
Izabela Kołdyka - skarbnik
Lucyna Jaszczuk - sekretarz

Rada Rodziców
Dorota Kędzierska
Ewa Bednarczyk
Iwona Zaręba
Bożena Wika
Anna Marcinkiewicz
Lucyna Jaszczuk
Małgorzata Klorek
Bożena Kowalska
Grażyna Hekert
Aneta Fałat
Izabela Kołdyka

Komisja Rewizyjna
Iwona Zaręba
Ewa Bednarczyk
Bożena Kowalska

Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
Zadaniem Rady Rodziców jest m.in.: pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 

  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

    • Programu Wychowawczego ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i wychowanków, realizowanego przez nauczycieli i wychowawców,

    • Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym   skierowane  do  uczniów   i  wychowanków,  nauczycieli  i rodziców;

  2. opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności kształcenia lub wychowania  szkoły;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

  4. opiniowanie decyzji dyrektora ośrodka o dopuszczeniu do działalności w placówce stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,  a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

  5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za  okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  6. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.