Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu

Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Pani Renata Socha: sekretariat@sosw.zagan.pl
 • Telefon: 68 478 77 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Żaganiu
 • Adres: ul. Dworcowa 39
  68-100 Żagań
 • E-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
 • Telefon: 68 477 79 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Główne wejście do budynku szkoły jest od strony ulicy Skarbowej. Do budynku jest wejście z poziomu terenu. W budynku są schody prowadzące do szatni lub korytarz – wysoki parter. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
2. Od drugiej strony budynku (teren zielony, plac zabaw i parking szkolny) znajduje się drugie wejście oraz winda przeznaczona dla osób z chorobami układu ruchu w tym dla osób na wózkach inwalidzkich.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, a w czasie przerw nauczyciele dyżurujący.
4. W budynku na każdym poziomie (parter i 3 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa.
5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. Do szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym.
8. Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Kontakt z sekretariatem szkoły jest możliwy przy użyciu SMS pod numerem telefonu: 882 982 997

Aplikacje mobilne

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.