Grupa wsparcia dla rodziców i nauczycieli

Grupa wsparcia to grupa samopomocowa, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności. Grupa taka prowadzona jest przez samych jej uczestników, którzy w obecności psychologa dzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami. Wzajemna wymiana jest dla każdego członka grupy źródłem wsparcia emocjonalnego, daje siłę, potrzebną do przezwyciężania trudności. Uczestnictwo w grupie samopomocowej zmniejsza poczucie osamotnienia, dostarcza użytecznych informacji na temat trudności i uczy sposobów ich przezwyciężania, daje możliwość lepszego poznania samego siebie. Poprawia również samopoczucie, a co za tym idzie także funkcjonowanie w życiu codziennym. Spotkanie to zwykle opowiadanie o swoim problemie, historii swojego życia, dzielenie się swoimi emocjami, przeżyciami, słuchanie opowiadań innych, wymienianie się spostrzeżeniami, poglądami, dyskutowanie. To otrzymywanie ale i udzielanie wsparcia. Grupa może także zapraszać ekspertów z rożnych dziedzin, np. lekarzy.

Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie ze społeczeństwa. Tendencja niepełnosprawnych oraz ich rodzin do wycofywania się z aktywności społecznej, stanowi podstawową przeszkodę w ich powrocie do zdrowia oraz aktywnego życia. Brak specjalistycznych instytucji, narzędzi pomocy i środków finansowych sprawia, że rodzice zmuszeni są toczyć samotną walkę o dobro swojego dziecka, nie zwracając przy tym uwagi na własne potrzeby, nie mając wsparcia ze strony instytucji. Niejednokrotnie rodzice niepełnosprawnych dzieci chcieliby wyrwać się z domów, odetchnąć, zapomnieć o troskach i problemach, jednakże fakt, że nie mają możliwości zapewnienia opieki nad ich niepełnosprawnymi dziećmi powoduje, że zostają w domu. Powyższe argumenty skłoniły Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka mgr Renatę Socha do utworzenia grupy wsparcia zrzeszającej rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz nauczycieli.

Ideą powstałej grupy stało się „wyrwanie z domów” rodziców niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i stworzenie im warunków do spędzania wolnego czasu. Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnością. Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem i w każdym kolejnym etapie życia dziecka – innym. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności. Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych, które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców. Powstałą grupę tworzą rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do SOSW im. Janusza Korczaka w Żaganiu oraz nauczyciele. Grupa ma charakter otwarty, a jej uczestnictwo jest dobrowolne. Spotkania grupy wsparcia dla nauczycieli i rodziców odbywają się w zależności od potrzeby omówienia bieżącego tematu zgłaszanego przez rodziców. Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, ich niepokoje, pozwala łatwiej zaakceptować ich trudną sytuację rodzinną. Wzajemne spotkania sprzyjają podniesieniu samooceny rodziców, niwelowaniu zjawiska wykluczenia społecznego oraz integrację ze społecznością lokalną. Spotkania grupy wsparcia prowadzone są przez psychologa, pedagoga oraz dyrektora SOSW im. Janusza Korczaka w Żaganiu.

 

Terapia psychologiczna