Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja indywidualna jest to ogół działań, które podejmuje się, aby pomóc dziecku z niepełnosprawnością osiągnąć najwyższy z możliwych dla niego poziom funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością wszystkie działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje.

Rewalidacja indywidualna jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka: zajęć rozwijających, kompensacyjnych, usprawniających. Uczniowie na zajęciach:

 • rozwijają kompetencje komunikacyjne
 • rozumienie mowy i umiejętności porozumiewania się,
 • kształcą sprawność grafomotoryczną,
 • rozwijają umiejętność segregowania w zbiory i kategoryzowania wg cech istotnych,
 • doskonalą umiejętność koordynacji i organizacji wzrokowo – ruchowej,
 • bogacą zasób słownictwa i wiadomości o świecie,
 • podnoszą umiejętności społeczne.

 

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody pracy:

 • metody oglądowe oparte na obserwacji, które pozwalają dziecku zapoznać się z rzeczywistością, zjawiskami i wydarzeniami.
 • metody oparte na słowie (opowiadanie, opisy, pogadanki, prace z książką)
 • metoda malowania dziesięcioma palcami (R. F. Show); pomaga dziecku w pokonywaniu lęków, wzmacnianiu wiary we własne siły; ma wartości diagnostyczne.
 • metoda uczenia przez naśladownictwo:
 • naśladownictwo ruchowe i statyczne (wychowanie fizyczne, rytmika, plastyka,
 • technika, czynności samoobsługi);
 • naśladownictwo werbalne (kształcenie i nauka mowy);
 • naśladownictwo zachowań i postaw.
 • metoda zabawy: od manipulacyjnych, ruchowych, konstrukcyjnych do tematycznych.
 • metoda gier dydaktycznych; należą do nich:
 • metoda stymulacyjna, np. sztuczne wytwarzanie fragmentu rzeczywistego tj. wyścigi przy użyciu klocków;
 • metoda sytuacyjna; tzn. stwarzanie sytuacji i przewidywań następstw;
 • metoda swobodnej pracy M. Montessori, gdzie myślą koncepcji wychowania jest życie dziecka ,,Pomóż mi zrobić to samemu”.
 • metoda W. Sherborne, czyli Metoda Ruchu Rozwijającego; ma właściwości relaksu, oparta jest na zabawie. Dostarcza psychicznych i fizycznych doznań, które pobudzają świadomość ciała, kontrolę nad nim, powodując dobre samopoczucie.
 • metoda stymulacji polisensorycznej – czyli uczenie polisensoryczne.
 • metoda Dobrego Startu.
 • metoda instrumentalna, czyli pozytywne wzmacnianie poprawnych form zachowania się i osiągnięć po udanym wykonaniu zadania.
 • metoda komputerowego wspomagania – pełni dwie funkcje: jest narzędziem ułatwiającym proces komunikowania się oraz stymuluje procesy poznawcze dziecka.
 • naturalna nauka języka.

 

Program terapii przewidziany jest dla uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do zajęć rewalidacji indywidualnej. Zarówno treści, jak i rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności nauczyciel prowadzący zajęcia dobiera sam, uwzględniając: wiek dziecka i jego predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń oraz występujące trudności. Nauczyciel prowadzący z dzieckiem zajęcia terapii sam decyduje o zakresie materiału, jaki przewiduje do realizacji z danym dzieckiem i w danym roku jego nauki, pamiętając o jego możliwościach i predyspozycjach rozwojowych. Pamiętając o ciągłym i systematycznym utrwalaniu zdobytych i wypracowanych umiejętności. Zajęcia trwają około 60 minut, podczas zajęć uczniowie korzystają z szeregu pomocy, które sprzyjają odkrywaniu przez dzieci radości płynącej z uczenia się.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu zajęcia rewalidacji indywidualnej prowadzą: mgr Dorota Szpakowska, mgr Agnieszka Rotarska, mgr Urszula Łysak

 

EEG Biofeedback