Surdoterapia.

Podczas zajęć́ każde dziecko traktowane jest indywidualnie, uwzględniane są̨ jego potrzeby oraz
możliwości rozwojowe. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej.
Na zajęciach rozwijana jest:

 • percepcja słuchowa,
 • spostrzeganie wzrokowe,
 • usprawnianie integracji wzrokowo – ruchowo – słuchowych,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • sprawność́ruchowa (w obrębie motoryki małej i dużej),
 • orientacja w schemacie ciała i orientacja przestrzenna,
 • pamięć́słuchowa i wzrokowa,
 • koncentracja uwagi.

Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju
poznawczego i społeczno – emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.
Działania surdopedagogiczne obejmują m.in.:

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia głosowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego
 • kompensację zaburzonych funkcji słuchowych
 • pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych

inne oddziaływania pedagogiczne dostosowane do potrzeb dziecka
Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku szkolnym.
Terapia trwa 60 minut i dostosowana jest do wieku, potrzeb oraz warunków słuchowych dziecka.

Terapię prowadzi: mgr Anna Wojciechowska

 

 

Surdoterapia