Terapia metodą Warnkego

Metoda Warnkego- co to takiego?

Nazwa metody pochodzi od nazwiska niemieckiego badacza dysleksji Freda Warnkego. Jest metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności a nie objawach, zarówno w procesie diagnozy jak również terapii.

 

Metoda Warnkego.

Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy Universal.

 

Dla kogo?

Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Metodę z powodzeniem stosuje się u osób z dysleksją rozwojową, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy, afazją.

 

Istota metody.

Autor metody, Fred Warnke, zauważa konieczność pracy u źródła problemu dysleksji, mianowicie w funkcjonowaniu mózgu. Najnowsze doniesienia naukowe pokazują, że przyczyną dysleksji i problemów w nauce jest obniżona zdolność pewnych obszarów mózgu do przetwarzania informacji wzrokowych, słuchowych i ruchowych oraz komunikacja między półkulami mózgowymi. Terapia metodą Warnkego poprzez odpowiednie ćwiczenia uwrażliwia mózg na przetwarzanie tego rodzaju informacji. W rezultacie u dziecka poprawie ulegają umiejętności czytania, pisania ze słuchu i estetyka pisma.

 

Efektywność metody.

Dla uzyskania widocznej poprawy konieczne jest odbycie około trzydziestu godzin treningów. Efekty pracy z wykorzystaniem metody Warnkego są długotrwałe. Badania naukowe i doświadczenie pokazuje, że po treningach metodą Warnkego, dzieci dyslektyczne po powrocie ze szkoły są mniej zmęczone, a wykonywanie zadań domowych staje się szybsze i przyjemniejsze.

 

Korzyści z terapii.

  • poprawa techniki czytania ze zrozumieniem
  • poprawa umiejętności poprawnego pisania
  • poprawa kompetencji językowych
  • szybsze przyswajanie informacji
  • zmniejszenie poziomu odczuwanego zmęczenia zajęciami szkolnymi
  • poprawa koncentracji
  • lepsza pamięć słuchowa i wzrokowa
  • mniejszy stres w czasie lekcji
  • większa wiara we własne możliwości

 

Terapia metodą Warnkego