Terapia psychologiczna.

Terapia psychologiczna –  często celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju. Terapia może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych, polepszyć komunikację międzyludzką. Terapia psychologicznej przeznaczona jest dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu. Terapia psychologiczna jest formą pomocy psychologicznej adresowaną do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem przejawiające zaburzenia emocjonalne, społeczne  i komunikacyjne. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny dzieci,  powodują i nasilają trudności szkolne. Treści, rodzaje ćwiczeń oraz stopień ich trudności dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Program terapii psychologicznej uwzględnia wiek dziecka, predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń oraz występujących trudności. Terapia psyc hologiczna skierowana jest do wszystkich osób przeżywających problemy natury emocjonalnej i społecznej. Uczestnictwo w terapii skierowane jest na poprawę funkcjonowania zaburzonych obszarów takich jak:

 • obniżony nastrój,
 • lęk, smutek, depresja, strach,
 • wycofanie, nieśmiałość,
 • niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne siły, problemy z samoakceptacją,
 • kryzysy rozwojowe, wychowawcze, edukacyjne,
 • trudności z właściwym rozumieniem, nazywaniem i wyrażaniem przeżywanych emocji, komunikowaniem o tym, co czujemy,
 • brak umiejętności kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • problemem z przyjmowaniem i reagowaniem na krytykę,
 • występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych,
 • postawa opozycyjno-buntownicza,
 • kryzysy w relacjach międzyludzkich ( rodzinne, rówieśnicze itp.),
 • trudności w nauce szkolnej,
 • problem z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego i prowadzeniem rozmowy.

 

Istotą programu terapii psychologicznej  jest realizacja celów:

 • terapeutycznych – dostarczanie wzorców zachowań pożądanych umożliwiających wypróbowanie i wyćwiczenie tych zachowań oraz odreagowanie napięć emocjonalnych,
 • edukacyjnych – zapoznanie z zagadnieniami, które ułatwiają funkcjonowanie społeczne uczniów i radzenie sobie z problemami, umiejętność rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania i nazywania emocji, pełnienia ról społecznych, poznawanie swoich mocnych stron itp.,

 

Cele terapii psychologicznej :

Cel główny:

 • kształtowanie umiejętności emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży

 

Cele szczegółowe:

 • nauka umiejętności wspólnej zabawy i współpracy,
 • uczenie postaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji,
 • nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
 • nabycie umiejętności  rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole,
 • stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
 • rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
 • poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • nabycie umiejętności nieagresywnego  sposobu  rozwiązywania problemów  interpersonalnych,
 • poznanie przez uczniów metod radzenia sobie ze stresem,
 • wyrabianie dbałości o własne zdrowie psychiczne oraz higienę osobistą
 • rozwijanie komunikacji interpersonalnej
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • rozwijanie kompetencji emocjonalnych
 • rozwijanie zainteresowań ucznia
 • kształtowanie postaw zapobiegających podatności na ryzyko kontaktu i używania substancji psychotropowych, środków zastępczych  oraz nowych substancji psychoaktywnych, mediów
 • kształtowanie idei wolontariatu i postaw patriotycznych oraz europejskich

 

Założone efekty terapii psychologicznej :

 • stworzenie możliwości odreagowania emocji i napięć
 • zdobycie przez dzieci umiejętności społecznych, tj.: autoprezentacji, nawiązywania kontaktów, empatii, mówienia „nie”
 • wyrażanie własnego zdania
 • zdolności wykorzystania swoich mocnych stron
 • rozumienie i nazywania przeżywanych uczuć
 • konstruktywne radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • dziecko uzyskuje wsparcie
 • nabieranie pewności siebie
 • zastosowanie nowych rozwiązań problemów i trudności z codziennego życia
 • rozpoznawanie emocji swoich i innych
 • zwiększenie kompetencji społecznych, emocjonalnych
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • nabycie umiejętności dbania o własne zdrowie psychiczne oraz higienę osobistą
 • nabycie postawy asertywnej wobec uzależnień
 • rozwój zainteresowań
 • nabycie postawy patriotycznej i europejskiej oraz idei wolontariatu

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna