O SZKOLE


 

Oferta
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Żaganiu


Każde dziecko jest inne, ma własne możliwości rozwoju i potrzeby. Programy pracy z dziećmi tworzymy uwzględniając indywidualne cechy osobowościowe. Staramy się wydobyć z dziecka to, co w nim najcenniejsze. Dziecko postrzegamy, jako niepowtarzalną całość, dostrzegamy indywidualne różnice, szanujemy jego potrzeby rozwojowe, zdolności, możliwości, zainteresowania, indywidualne tempo rozwoju, poszukujemy indywidualnego wizerunku każdego dziecka.

Zaburzony rozwój dzieci deficytami sprawia, że powstaje nieprawidłowy obraz siebie.
Dlatego wśród zajęć szkolnych duże znaczenie mają również oferowane w Ośrodku zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne o charakterze kompensacyjnym mające na celu:

 • aktualizowanie potencjalnych możliwości

 • usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych

 • kompensowanie i korygowanie odchyleń oraz w miarę możliwości eliminowanie przyczyn lub przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój i uczenie się.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żaganiu zapewniamy:

 • szeroko pojętą indywidualizację - metod, form i programów nauczania,

 • właściwą diagnozę rozwoju psychoruchowego,

 • indywidualną terapię prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę;

 • bezpłatny dostęp do podręczników i ciekawego księgozbioru bibliotecznego;

 • poradnictwo dla rodziców i wspieranie ich przy realizacji zadań wychowawczych.

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i terapeutycznych.
Kadra Pedagogiczna Ośrodka to nauczyciele - specjaliści posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ze sprzężeniami. W Ośrodku pracuje również psycholog i pedagog szkolny. Zadaniem ich jest współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz różnymi instytucjami, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz doraźna pomoc w sytuacjach szczególnie trudnych. Kadra naszego Ośrodka ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne, biorąc udział w doskonaleniu zawodowym, poszukuje nowych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów, prowadzi różnorodne innowacje pedagogiczne.
 

Oferta rewalidacyjna placówki:

W naszej placówce zarówno na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkoły przysposabiającej do pracy oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, prowadzone są różne rodzaje terapii pomagających dostrzec uroki otaczającego świata. Są to:

Terapia pedagogiczna, w tym: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ukierunkowane na usprawnienie zaburzonych funkcji (korekcję) oraz wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensację), jak również rewalidację społeczną w granicach indywidualnych możliwości dzieci oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów, którzy mają trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych).

Terapia psychologiczna - ukierunkowana na rozwój społeczny dziecka, kształtowanie prawidłowych postaw oraz podejmowanie przez dziecko kolejnych, różnorodnych ról społecznych przy jednoczesnym komforcie psychicznym. Oparta o diagnozę, wykorzystująca metody behawioralno- poznawcze, elementy socjoterapii. W ramach terapii prowadzona jest psychoedukacja, którą stanowią zajęcia indywidualne i grupowe polegające na stymulowaniu rozwoju w poszczególnych sferach (umiejętności społecznych- radzenia sobie ze stresem, komunikacji, asertywności). Ponadto: praca nad rozwinięciem możliwości poznawczych, emocjonalno - motywacyjnych uczniów; profilaktyka i edukacja prozdrowotna oraz praca z rodzicami (informacyjna, edukacyjna, wspierająca).

Neuroterapia: metodą EEG - BIOFEEDBACK
Ukierunkowana na zwiększenie poziomu koncentracji uwagi, pamięci, szybkości myślenia, poprawę samopoczucia i nastroju poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu treningami z użyciem aparatury EEG- BIOFEEDBACK. Terapia przy pomocy aparatury EEG- BIOFEEDBACK jest nowoczesną bezinwazyjną metodą leczenia wspomagającą w sposób istotny wiele innego rodzaju terapii medycznych.

Dla osób zdrowych (dzieci, młodzież, dorośli)

 • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych

 • w celu przygotowania do uzyskiwania lepszych wyników przez uczniów

 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji

 • dla osób pracujących twórczo

 • dla osób uprawiających sport wyczynowo

W zaburzeniach

 • przy zaburzeniach uwagi i koncentracji

 • przy nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii (zespoły ADHD, ADD)

 • przy problemach szkolnych ( gorsze wyniki w nauce, dysleksja, itp.)

 • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia

 • przy stanach lękowych, natręctwach, depresji

 • przy terapii uzależnień

 • przy zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)

 • przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie.

 • w chorobach neurologicznych i psychicznych:

 • w dziecięcym porażeniu mózgowym

 • w padaczce- również lekoopornej

 • w rehabilitacji po urazach czaszki

 • w autyzmie

 • w rehabilitacji po operacjach mózgu

 • w rehabilitacji po udarach mózgu

 • w chorobach wieku dojrzałego: parkinsonizmie, wczesnych stadiach Alzheimera i innych.

Logoterapia - stanowi jedno z ogniw prowadzonej w Ośrodku rewalidacji. Logopeda prowadzi działalność profilaktyczno-diagnostyczną, w szczególności zaś terapeutyczną. Cyklicznie w zajęciach logopedycznych uczestniczy około 60 osób. Ćwiczenia odbywają się w gabinecie logopedycznym w formie indywidualnej. Częstotliwość i czas ich trwania ustalany jest w zależności od potrzeb, najczęściej jeden lub dwa razy w tygodniu. Najczęściej korygowanymi wadami wymowy w ramach dyslalii są: seplenienie, reranie, wadliwa artykulacja głosek „k" i „g" oraz mowa bezdźwięczna.

Terapia Tomatisa (forma terapii muzyką przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej)

Terapia metodą integracji sensorycznej (terapia wpływa na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę)

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna ( dwie sale wyposażone w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji ruchowej, suchy basen - z piłeczkami, wannę z hydromasażem)

Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata (seans w sali jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość).

Muzykoterapia (metoda terapeutyczna, która pozwala choć w małym stopniu przybliżyć nas - ludzi - do pierwotnego spokoju łącząc człowieka z naturą. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. )

Terapia zajęciowa (zabawoterapia - z zastosowaniem chusty animacyjnej; terapia ruchem - ćwiczenia ogólnie usprawniające, połączone z elementami rytmiki i tańca)