Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

W roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu powołał Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej. Przewodniczącą zespołu została mgr Iwona Ziółkowska. Głównym zadaniem Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej jest koordynowanie działań zespołów samokształceniowych mających na celu wsparcie i pomoc uczniom.         

            W skład Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej wchodzą odpowiednio zespoły wspomagające:

- Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej – przewodnicząca mgr A. Rotarska,

- Zespół samokształceniowy nauczycieli „L”- przewodnicząca mgr J. Kamieniecka,

- Zespół samokształceniowy nauczycieli „Z”- przewodnicząca mgr K. Drozdek,

- Zespół samokształceniowy nauczycieli „GW” - przewodnicząca mgr B. Hylicka,

- Grupa wsparcia dla nauczycieli i rodziców - przewodnicząca mgr J. Trzuskawska,

- Zespół do spraw szybkiej interwencji - przewodnicząca mgr U. Łysak.

            Zadania Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej to m.in. :

- zapoznanie członków z zasadami funkcjonowania zespołów, gdzie każdy zespół wypracowuje wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

- zapoznanie członków zespołu przez przewodniczącą zespołu z:

  • Rozporządzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356).
  • Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  9 sierpnia 2017 r. w  sprawie  zasad  organizacji  i udzielania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach, szkołach  i  placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591).
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w SOSW;

- opracowanie lub weryfikacja IPET dla ucznia.